Адв. Михаил Станков придоби образователната и научна степен „доктор“ по Международно частно право

Тема на дисертационния труд е „Признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни съдебни решения по граждански и търговски дела“

Адв. Михаил Станков успешно защити докторска степен в направление 3.6 Право /Международно частно право/ с дисертация на тема „Признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни съдебни решения по граждански и търговски дела“. Публичната защита се проведе на 9 април 2019 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“. Научното жури бе в състав: доц. д-р Боряна Мусева – Председател, доц. д-р Таня Градинарова, доц. д-р Васил Пандов, проф. д-р Ирена Илиева и доц. д-р Диана Ковачева.

     

Докторантът Михаил Станков посочи, че предмет на изследването е тенденцията към премахване на екзекватурата като производство и придаване на изпълнителна сила на чуждестранно съдебно решение в държавата по изпълнение, както и начинът, по който тази тенденция намира отражение в нормативните актове на Европейския съюз.

Предвид липсата на задълбочено изследване на въпросите относно признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни решения в българската литература и с оглед зачестилите съдебни спорове с международен елемент в областта на гражданското и търговското право, дисертационният труд е от важно практическо значение за правилното тълкуване на измененията, които въвежда Регламент 1215/2012 по отношение облекчената форма на изпълнение. За целта авторът е анализирал редица съдебни решения на Европейския съд, което в съвкупност с научните изследвания и констатации на дисертацията допринася за отстраняването на противоречията по отношение правилното разбиране на същността на екзекватурата.

     

Научният ръководител на докторанта доц. д-р Васил Пандов отбеляза, че трудът е първото и засега единствено цялостно, всеобхватно и специализирано изследване, което е насочено единствено към реда за признаване и допускане на изпълнението по Регламент Брюксел ІА. В този смисъл, сама по себе си, дисертацията е принос в българската наука на международното частно право.

Научното жури даде положителна оценка за оригиналния принос на научния труд в науката, за неговото съдържание и изложените анализи, свидетелстващи задълбочената теоритична подготовка на докторанта Михаил Станков. Доц. д-р Боряна Мусева посочи, че боравенето с доктрина, съдебна практика, нормативна уредба при формиране на структурата, систематиката и същностната част на изследването свидетелстват за научна информираност, осъзнатост и способност за формиране на изводи, базирани на логически и телеологични съждения от автора. Бяха напревени и критични бележки, които бяха приети от докторанта Михаил Станков.

След проведено гласуване научното жури единодушно с 5 гласа „За“ даде положителна оценка за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в направление 3.6 Право /Международно частно право/ от адв. Михаил Станков.

     

Д-р Михаил Станков благодари на журито за задълбочения преглед на неговия дисертационен труд и за изказаните становища. Специална благодарност авторът отправи към своето семейство и към колегите си от Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“.

„Посвещавам този научен труд на проф. д-р Николай Натов, който ни напусна през 2018 г. и който вдъхнови десетки колеги юристи, сред които и мен, да обичат юридическата наука и в частност международното частно право“, завърши благодарственото си обръщение д-р Станков.