Адв. Христо Хинков и адв. Петър Спасов бяха избрани за експерти в Комисията по правни въпроси към ВАдС

Съдружниците в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ адв. Христо Хинков и адв. Петър Спасов бяха привлечени като експерти в Комисията по правни въпроси към Висшия адвокатски съвет.

Комисията по правни въпроси е постоянно действащ орган, който подпомага Висшия адвокатски съвет при изготвянето на становища по проекти за нормативни актове и по конституционни и тълкувателни дела, по които съветът е конституиран като заинтересована страна, както и при изготвянето на доклади за усъвършенстване на приложимото законодателство и за отправянето на искания за установяване на противоконституционност на закони, с които се нарушават права и свободи на гражданите.

Адв. Хинков ще осъществява експертната си дейност по въпросите на финансовото, осигурителното и данъчното право и процес, а адв. Спасов – в областта на наказателното право и процес.