Адв. Христо Хинков придоби правоспособност за провеждане на процедури по медиация

Адв. Христо Хинков, съдружник в адвокатското дружество, придоби квалификация за медиатор и след положен изпит бе вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Медиацията е един от основните способи за извънсъдебно решаване на спорове, придобиващ все по-голямо значение както в другите европейски държави, така и в България, а безспорните му предимства предпоставят и бъдещото му нормативно въвеждане като задължителна процедура при правни спорове в някои специфични правни области.

В тази връзка дейността на медиаторите ще става все по-важна и по-отговорна, за да бъде гарантирано, че правата и законните интереси на спорещите страни ще бъдат защитавани по най-добрия начин.

Придобитата квалификация от адв. Хинков е със специализация в областта на търговската медиация, с което Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ се стреми да отговори на нуждите на участниците в търговския оборот и тяхното желание за бързо разрешаване на финансовите им спорове.