Балкон, тераса, лоджия – при остъкляването на кое от тях е необходимо разрешение за строеж?

Пространството, което всички сме свикнали да наричаме тераса, всъщност може и да не е тераса, а да бъде балкон или лоджия.

Законът за устройството на територията борави с три различни термина, когато регулира тези специфични пространства от нашия дом. Причината е тяхна конструктивна специфика и до колко една промяна би рефлектирала върху стабилността на сградата.

Какво е балкон?

Законът определя балкона като открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата. Това означава, че балконът се изгражда пред фасадата на сградата, като не е заобиколен от стени. Обиконовено от трите страни е ограден от парапети. По този начин цялата тежест на балкона се поема от сградата, а не от фасадата.

Това е най-широко разпространеният начин за обособяване на открито пространство към един апартамент. Тези пространства са сравнително малки, тъй като тяхната тежест е съобразена с носимостта на конзолната конструкция.

Какво е тераса?

Терасата пък е открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена. През последните години стана популярно при строителството на сградите да се оформят тераси към партерните етажи директно върху земята. А при по-горните етажи терасите се формират чрез стъпаловидното оформление на сградите.

При първия вариант терасата е изцяло върху земята, в която е изградена сградата. Обикновено в архитектурните проекти към партерните етажи се обособява площ от земята, която се оформя като тераса към дадения апартамент.

При втория вариант е налице изграждане на терасата върху друг обект или върху колони, чиято цел е да задържат терасата. И в двата случая под терасата има друг обект, който изцяло поема конструктивната тежест на самата тераса.

Какво е лоджия?

Лоджиите пък са вдлъбнатини в цялостната сграда, които обаче са отворени от едната си страна и са включени в общия обем на сградата.

Именно конструктивните специфики на трите начина за обособяване на това пространство са причина за различното им третиране от строителните норми. Законът изисква наличието на разрешение за строеж за терасите, но не и за балконите и лоджиите.  Тоест законът е предвидил балконите и лоджиите да могат да се остъкляват без необходимост от съгласуване с общинската администрация.

За разлика от тях обаче, за терасите е необходимо снабдяването с разрешение за строеж. Тъй като терасите са изградени върху колони или друг обект, тяхното остъкляване би рефлектирало върху цялостната конструкция и стабилност на сградата.

Какви са рисковете, ако остъкля тераса без разрешение за строеж?

Ако остъклите терасата си без разрешение за строеж, от съответната общинска администрация могат да направят проверка и да издадат заповед за спиране на строителството, а при вече реализирано остъкляване – заповед за премахване на незаконен строеж. Законът предвижда, че строеж, за който се изисква разрешение, но е изграден без такова, е незаконен и като такъв подлежи на премахване.

Забрана за остъкляване, наложена от самия инвеститор.

Ако сте закупили имота през последните години, проверете дали остъкляването не е в нарушение на договора с инвеститора, от който сте закупили имота. Възможно е да са предвидени ограничения за промени по сградата, които оказват влияние върху фасадата. Най-често инвеститорът предвижда тези клаузи, за да не бъде нарушена естетиката на самата сграда.

Настоящият материал има информационен характер и не може да бъде използван като правно становище по конкретно задание.