Европейска процедура за искове с малък материален интерес – Регламент 861/2007

Създаването на улеснена, ускорена, единна и ефективна процедура за защита срещу неизпълнение на дължими задължения по граждански и търговски отношения е съществена цел на предприетата от ЕС политика на уеднаквяване на различните национални процедури.

Регламент 861/2007 г. е част от тези усилия и създава европейска процедура за искове с малък материален интерес. Основната цел на документа е да се създаде достъпна процедура, която да опрости и същевременно да ускори съдебните производства по искове с малък материален интерес по трансгранични дела и да намали разноските, като единствената държава, в която не се прилага е Дания.

Установената с Регламент 861/2007 г. процедура е алтернатива на процесуалните възможности, предвидени от вътрешното законодателство на държавите членки, т.е. европейският законодател просто предоставя една допълнителна процесуална възможност на страните.

Едното от безспорните преимущества на европейската процедура за искове с малък материален интерес е, че не е необходимо производство по признаване и изпълнение на постановеното в процедурата решение в други държави членки. Друга характерна особеност на това производство е, че представителството от адвокат или друг професионален юрист не е задължително.

Европейската процедура за искове с малък материален интерес е приложима при трансгранични граждански и търговски дела, без оглед естеството на съда или правораздавателния орган, когато стойността на иска не надвишава 2 000 EUR. Стойността, и дали е налице трансгранично дело, се определят към дата на получаване на съответния формуляр от компетентния съд или правораздавателен орган.

Производството е строго формално, като спазването на предписанията пряко засяга редовността на процедурата. Към Регламент 861/2007 г. са приложени редица стандартизирани формуляри, които обективират всяко едно действие в хода на процедурата. Всички документи се изготвят на единия от езиците на съда или компетентния орган, докато самата компетентност на съда се определя в съответствие с друг акт на Общността, а именно Регламент 44/2001 г., който определя компетентността за отделните хипотези, които ще бъдат разгледани в отделен материал. Производството се образува с подаването на съответния формуляр от ищеца до компетентния съд или правораздавателен орган. Регламентът предоставя възможност на ищеца да подаде формуляра по поща, факс или електронна поща или друго средство за комуникация достъпно в държавата членка, в която е образувано производството.

Процедурата за искове с малък материален интерес е преди всичко писмена. Съдът или правораздавателният орган провежда устно изслушване, ако сметне това за необходимо или ако това бъде поискано от някоя от страните.

В 14 дневен срок от получаване на исковия формуляр, същият се изпраща на ответника, заедно с приложенията към него. На ответника се предоставя 30-дневен срок за депозиране на отговор. Отговорът на ответника се материализира в стандартизиран формуляр, а ако е необходимо, към него се прилагат всякакви приложими документи.

Ако съдът или правораздавателният орган не е получил отговор от съответната страна в определените срокове, се постановява решение по иска или обратния иск.

В срок от 30 дни след получаване на отговор от страна на ответника или ищеца, съдът или правораздавателният орган постановява решение или изисква допълнителни данни от страните относно иска, събира доказателства или призовава страните за устно изслушване. Така постановеното решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес подлежи на изпълнение, независимо от евентуално обжалване, като не се изисква да бъде предоставено обезпечение.

При наличие на предвидените в Регламента предпоставки, по искане на страна в процеса съдът или правораздавателният орган може да ограничи изпълнителното производство до обезпечителни мерки или при извънредни обстоятелства, да спре изпълнителното производство.

Регламент 861/2007 г. е юридически инструмент с широко приложно поле, улесняващ както процедурата по искове с малък материален интерес, така и страните по търговски или граждански правоотношения, решили да предприемат съдебна интервенция. Документът също така е и израз на сътрудничеството на държавите членки при преодоляване на различията във вътрешните им правни системи, с цел улесняване на субектите на частното право.