Европейско изпълнително основание при безспорни вземания, съгласно Регламент 805/2004

Създаване, поддържане и развиване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което е гарантирано свободното движение на хора, стоки и услуги е основен принцип на Европейската общност. С Регламент 805/2004 г. за първи път се преодолява ограничението на производството по екзекватура като предпоставка за допускане на принудителното изпълнение на изпълнителни основания, издадени в друга държава – членка. Регламентът въвежда европейско изпълнително основание за безспорни вземания посредством прилагане на минимални изисквания, които да гарантират свободното движение на присъди, съдебни спогодби и публични документи във всички държави-членки, без да бъде необходимо да се преминава през междинни съдебни процедури за признаване и изпълнение в държавата-членка, където се иска изпълнение, с едно изключение - регламентът не се прилага по отношение на Дания.

Регламент 805/2004 г. намира приложение по граждански и търговски дела, независимо от естеството на съда или правораздавателния орган. Текстовете му обаче не се относими за гражданското състояние, правоспособността и дееспособността на физически лица, имуществени права, произтичащи от брачни правоотношения, завещания и наследяване, производства свързани с обявяването на дружества или други юридически лица в несъстоятелност, конкордати и аналогични производства, социално осигуряване и арбитраж.

Регламент 805/2004 г. се прилага по отношение на решения, съдебни спогодби и публични документи по безспорни вземания, като понятието „безспорни вземания“ е автономно за нуждите на Регламента. Вземането е „безспорно“, когато длъжникът е признал вземането, чрез споразумение сключено пред или одобрено от съд, или ако длъжникът не е възразил срещу вземането в хода на съдебната процедура, или дори и длъжникът първоначално да е оспорил вземането, ако в последствие го признава с поведението си и на последно място, ако длъжникът изрично е признал вземането в публичен документ.

За да се избегне процедурата от признаване и изпълнение, даденият акт следва да бъде удостоверен като европейско изпълнително основание в държава-членка по произход. Решение по безспорно вземане, което е произнесено в държава-членка, се удостоверява като европейско изпълнително основание след подаване на заявление и след като бъде проверено изпълнението на определени, изчерпателно изброени, условия.

В случай че само отделни части от решението са съобразени с изискванията на Регламента, само тези части се удостоверяват като европейско изпълнително основание. Удостоверението за европейско изпълнително основание се издава в официален формуляр на езика, на който е постановено съдебното решение.

При наличие на удостоверение за европейско изпълнително основание решението ще бъде изпълнено като решение, което е постановено в държавата – членка, където се инициира принудителното изпълнение.

Кредиторът трябва да предостави на компетентните органи екземпляр от решение, което отговаря на необходимите изисквания както и екземпляр от удостоверение за европейско изпълнително основание. При поискване от компетентните органи, кредиторът може да бъде задължен да представи и препис на удостоверението за европейско изпълнително основание или превод на същото на официалния език на държавата-членка, където ще се търси принудителното изпълнение.

Съгласно разпоредбите на Регламент 805/2004 г. от кредитора не може да се изисква залог, спогодба или депозит под каквото и да е наименование поради факта, че е чужд гражданин, не е местно лице или не пребивава в държавата-членка на принудителното изпълнение Предвидени са и случаи, в които се отказва принудително изпълнение, ако решението, което е удостоверено като европейско изпълнително основание, е несъвместимо с предишно решение, което е постановено в някоя държава-членка или в трета страна, които са изчерпателно изброени в Регламента.

Регламент 805/2004 г. е съществена и значима стъпка в изпълнение на основните принципи и цели на Европейската общност. Улесненията в принудителното изпълнение са безспорни достижения на европейския законодател, гарантиращи гражданския и търговски оборот.