Защита на търговската марка – от препоръчителна стъпка към необходимост

Във времена като днешните, когато брандингът, презентацията и web-присъствието се отчитат като ключови за успешния бизнес, защитата на търговската марка се превръща от добра идея в необходимост. Регистрацията на търговска марка е първата от разумните постъпки, която да предприемем, докато разсъждаваме върху облика, същността и посоката на развитие на нашата компания и бранд.

Защо е важна търговската марка и какви ползи дава за бизнеса?

Редица са предимствата на това да защитим търговската си марка. Безспорно първото, което изниква, когато говорим за търговска марка, е това, че тя прави бизнеса разпознаваем. При професионално планиран и правилно проведен брандинг на клиентите ни ще е необходима част от секундата, за да асоциират конкретно лого/знак/слоган с нашата компания.

Разбира се, брандингът е комплексен процес, но дори само регистрацията на една автентична и отличителна търговка марка и правилното ѝ позициониране може да спести на бизнеса ни стотици часове усилия и множество разходи за презентация на стоките или услугите – марката ще говори вместо нас.

Брандирането на продуктите и услугите дава добавена стойност на бизнеса, като подобрява репутацията и стимулира хората да инвестират в марката ни. Добрата търговска марка насърчава новите клиенти да купуват стоките и услугите ни, а по отношение на редовните ни клиенти – култивира чувство на принадлежност и доверие.

Проучване показва, че 86% от потребителите определят автентичността като ключов фактор, що се отнася до това кои брандове харесват и подкрепят (източник: Stackla, 20191).

Резултатите от друго проучване пък, проведено сред собственици на бизнеси, говорят за това, че последователната и целенасочена брандинг стратегия може да увеличи средно с между 10  и 30% приходите на компанията (Lucidpress, 20212).

Първата стъпка за изграждане на собствен бранд е да защитим търговската марка, под която (ще) предлагаме нашите стоки или услуги.

Каква защита дава регистрацията на търговска марка?

Правото върху марка включва на първо място правото на притежателя ѝ да я използва – да обозначава стоките и услугите си, да я поставя върху рекламни и информационни материали и бизнес книжа, да я позиционира на сайта си и др.

Интересно е, че само притежателят на регистрираната по надлежен ред търговска марка има право да поставя в близост до нея латинската буква R, заградена в кръг – ®.

Най-важното от правата, които ни предоставя търговската марка обаче, е правото да забраним на трети лица без нашето съгласие да използват в своята търговска дейност знак, който

  • е идентичен с нашата марка и се използва за стоки/услуги, идентични с тези, предлагани от нас, или
  • е идентичен или сходен на нашата марка и се използва за идентични или сходни стоки/услуги, като така се създава вероятност за объркване на потребителите и свързване на чуждия знак с нашата вече регистрирана марка, или
  • е идентичен или сходен на нашата марка, дори да не се използва за идентични или сходни на нашите стоки или услуги, но марката ни вече се ползва с такава известност, че използването на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от нашата отличителна и известна по-ранна марка.

Именно това право, нарушаването на което може да доведе до ангажиране както на гражданската, така и на административно-наказателната и наказателната отговорности на „нарушителя“, е базисното преимущество на регистрираната търговска марка.

То ни предоставя възможност, когато установим, че правата върху нашата търговска марка са нарушени, да поискаме от съда да постанови преустановяване на нарушението, изземване и унищожаване на стоките, предмет на нарушението, разгласяването на решението на съда по повод установеното нарушение. По този ред можем да претендираме обезщетение за претърпените от нарушението имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи.

Законът за защита на конкуренцията от своя страна формулира имитацията като форма на нелоялна конкуренция и забранява използването на марка, идентична или близка до тази на друго лице, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурента. При установено нарушение по този закон, когато то не представлява престъпление, Комисията за защита на конкуренцията налага имуществена санкция в размер на до 10% от общия оборот за предходната финансова година.

От наказателно правна гледна точка пък използването в търговската дейност на търговска марка без съгласието на притежателя ѝ представлява престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.

Как се регистрира търговска марка?

Правото върху търговска марка се придобива чрез регистрация в съответната служба по интелектуална собственост на пазара, на който стоките или услугите ще се пласират. За България това е Българското патентно ведомство. Ако планираме международно развитие обаче, можем да защитим марката си на общностно, и дори на международно ниво само с една регистрация.

Каквато и защита да изберем, следва да съобразим как трябва да изглежда нашата търговска марка, за да бъде тя годна за регистрация. Търговската марка може да се състои от думи, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Тя следва, най-общо, да е способна да отличава стоките или услугите, предлагани от нас, от тези на други лица и да може да бъде представена графично.

Въпреки че никога не е твърде рано да защитим търговската си марка, все пак следва да имаме яснота в каква сфера ще развиваме бизнеса си – какви стоки и/или услуги ще предлагаме на клиентите си. Съгласно класификацията от Ница има 45 класа стоки и услуги, от които можем да изберем и очертаем обхвата на защита.

При успешна регистрация на търговска марка същата получава защита за срок от 10 години, считано от подаването на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от десет години. Предвид широкия комплекс от права и преимущества, които ни предоставя търговската марка, законодателят е предвидил срок от 5 години, считано от датата на регистрация на марката, в който реално да започнем да я използваме. В противен случай регистрацията може да бъде отменена.

1 – https://stackla.com/resources/reports/the-consumer-content-report-influence-in-the-digital-age/

2 – https://www.lucidpress.com/pages/landing/State-of-Brand-Consistency/thank-you?submissionGuid=5efbd0df-a9d0-4dfd-8c23-bd4fcd38a293

Автор: адв. Лили Стефанова