За кои официални документи отпада изискването за легализация и апостил?

От 16 февруари 2019 г. влиза в сила нов Регламент 2016/1191 за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз. Приемането на Регламента е продиктувано от развитието на взаимоотношенията между хора и бизнеси от различни държави-членки. Неговата цел е поетапно облекчаване на административните усложнения при документооборота между отделните държави-членки, като се премахне изискването за легализация и апостил по отношение на официалните документи.

Новите правила ще намерят приложение при едни от най-често срещните документи. От 16 февруари новият режим ще се прилага за актове за раждане, смърт, идентичност на имена, акт за граждански брак, развод, произход, осиновяване, местоживеене и/или местопребиваване и гражданство. Също така се предвижда Регламентът да се прилага и за свидетелството за съдимост, но само ако същото е издадено от държавата-членка, чийто гражданин е лицето.

През втория етап се предвижда възможност за разширяване на обхвата на Регламента, като той трябва да обхване и документите, свързани с удостоверение за актуално състояние на дружества, дипломи, решения на ТЕЛК и др.

Можете да се възползвате от тази нова процедура, като при подаване на искане за издаване на официален документ посочите нуждата от многоезично стандартно удостоверение. Последното се прикрепя към официалния документ и цели да замести необходимостта от превод на документа, към който е приложено.

Затова след влизане в сила на Регламента, при представяне на многоезично стандартно удостоверение не би следвало да се изисква представяне на превод на посочения официален документ. Въпреки това, поради голямото разнообразие от факти, обстоятелства и документи, е възможно в някои случаи да се наложи да се представи превод.