ИЗМЕНЕНИЯТА В КОДЕКСА НА ТРУДА (Държавен вестник бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.)

От 17.07.2015 г. са в сила промените в Кодекса на труда. Измененията засягат едни от най-важните въпроси в трудовото законодателство, предмет на многобройни дискусии и спорове. Най-съществените от тях са:

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа:

Създава се нов чл. 114а, който регламентира трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Договорът се сключва за един ден между работник и регистриран земеделски стопанин, като отработеното време не се зачита за трудов стаж. С един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година. КТ урежда съдържанието на договора и други негови характеристики. Една от най-важните особености е, че трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка в края на работния ден, а договорът се регистрира и отчита пред Главна инспекция по труда.

Трудово досие на служителя:

Създава се нов чл. 128б от КТ, който създава у работодателя задължение да води трудово досие на работника или служителя. Трудовото досие се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.

Работно време:

Чл. 139 от КТ, който урежда разпределението на работното време, е допълнен с ал. 3, която дава възможност при работно време с променливи граници работникът или служителят да отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица. Следователно работното време за дните от седмицата може да бъде с различна продължителност, стига общото работно време за седмицата да е 40 часа (5 дни х 8 часа).

Ползване и отлагане на платен годишен отпуск:

Най-съществената промяна тук е, че отпада задължението на работодателя да изготвя график за ползването на платените годишни отпуски. Когато платеният годишен отпуск не е ползван до края на годината, за която се отнася, или е отложен, работодателят вече е длъжен да осигури ползването му в рамките на първите 6 месеца от следващата календарна година.

Допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст:

След използване на отпуск поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, всяка работничка или служителка вече има право на допълнителен отпуск за отглеждането му до навършване на 2-годишна възраст.

Две нови основания за прекратяване на трудовия договор:

Работодателят вече ще може да прекратява трудови договори с едномесечно предизвестие, когато работниците/служителите придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. На същото основание, но без предизвестие, работниците/служителите ще могат да прекратяват трудовото си правоотношение с работодателя.