Изменения и допълнения в Закона за защита на конкуренцията от 24.07.2015 г. (ДВ бр. 56 от 24.07.2015 г. )

На 24.07.2015 г. бяха обнародвани промените в Закона за защита на конкуренцията. Най-същественото изменение е в чл. 1, където е разписан обхватът на обществени отношения, регулирани от Закона. С изменението се разширява предмета на закона, като се добавя и забрана за „злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“. Законът забранява на предприятието с по-силна позиция при договаряне всяко действие или бездействие, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика, уврежда или може да увреди интересите на по-слабата страна при договарянето. Такива са например необоснован отказ да се доставят или закупят стоки или услуги, необосновано тежки или дискриминационни условия или неоснователно прекратяване на търговски отношения. Понятието "по-силна позиция при договаряне" е ново за българското законодателство. По-силна позиция на договаряне е налице, когато търговски партньори на предприятието са зависими от него - с оглед характеристиките на структурата на съответния пазар, конкретното правоотношение между засегнатите предприятия, характера на дейността им и разликата в нейния мащаб.

ЗЗК предвижда при злоупотреба с по-силна позиция при договаряне санкция в размер до 10% от оборота, реализиран от предприятието от продажбата на продукта (стоката или услугата), предмет на нарушението, за предходната година, но не по-малко от 10 000 лева. Когато няма реализиран оборот, комисията налага имуществени санкции в размер от 10 000 до 50 000 лева.