Как измененията в Търговския закон ще се борят с „кражбите“ на фирми

От началото на 2017 г. са в сила дългоочакваните промени в Търговския закон, целящи повишена сигурност и противодействие срещу злоупотребите в областта на дружественото право.

КАКВО НАЛОЖИ ТЕЗИ ПРОМЕНИ?

В последните години осезаемо зачестиха случаите на „кражби“ на фирми. Обект на тези измами са най-често търговски дружества, които притежават имущество на значителна стойност – от апетитни недвижими имоти до авоари по банковите си сметки. Присвоявайки тези фирми чрез вписване в Търговския регистър, измамниците успяваха за кратко да се разпоредят с имотите и да изтеглят средствата от банковите сметки на съответното дружество, преди реалните собственици да успеят да организират ефективно своята защита срещу тези престъпни посегателства. Измамите се реализират чрез съставяне и използване на неистински документи, имитиращи волята и подписите на реалните собственици. Положителна крачка в борбата срещу присвояването на фирми бе въведеното безплатно SMS-известяване за промени по партидите на търговското дружество в Търговския и Имотния регистър, за което Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ писа в началото на 2015 г. Тази мярка обаче не беше достатъчна превенция за „фирмените измами“, което наложи гласуването на по-сериозни мерки.

КАКВО СЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА?

С измененията в ТЗ от началото на тази година се въведоха по-строги изисквания към формата на редица решения на ръководните органи на дружествата с ограничена отговорност, както и на някои често сключвани договори.

Така например, договорите за прехвърляне на търговско предприятие и за прехвърляне на дружествен дял вече задължително ще се сключват с нотариална заверка както на подписите (както беше досега), така и на самото им съдържание. И тези заверки трябва бъдат направени едновременно.

Досега за всички решения на общото събрание на ООД (съответно на едноличния собственик на капитала на ЕООД) се съставяше протокол в обикновена писмена форма. С промените вече е задължително за някои изрично посочени решения протоколът да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършено едновременно, а именно:

  • решения, с които се приемат и/или изключват съдружници и с които се дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
  • решения за увеличаване/намаляване на капитала;
  • решения, с които се избира управител;
  • решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

Ако не е спазена предвидената с промените форма при гласуване на тези решения, те според закона са нищожни, т.е. изначално не предизвикват действие и промяна.

По-високата сигурност, разбира се, има своята цена. Нотариалните удостоверявания са свързани с допълнителни разходи на ресурси и време за собствениците на фирми. Но ползите от повишените изисквания многократно надвишават тези неудобства.

За да не се натоварва допълнително бизнесът, са приети и някои промени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност. За документите, за които ТЗ изисква едновременно удостоверяване на подписи и съдържание, таксите за нотариална заверка на подписи ще са в пропорционална зависимост от материалния интерес, докато за заверката на съдържанието на документа ще се събира обикновена такса, без значение от удостоверявания материален интерес – т.е. по 10 лв. без ДДС на първа страница и по 2 лв. на всяка следваща.

И ако нотариалните такси вероятно няма да са проблем за търговците, то за голяма част от тях да съберат всичките си съдружници на едно място в едно и също време може да се окаже задача с повишена трудност, защото възможните варианти са два – или посещение при нотариус от всички съдружници заедно и едновременно, или повикване на нотариус на определено място – услуга, таксувана по-скъпо от обичайното, но която ще добива все повече популярност у нас, особено в светлината на коментираните изисквания.

КАК ЩЕ СЕ ГАРАНТИРА ПОВИШЕНАТА ЗАЩИТА?

Приетите промени в Закона за търговския регистър вменяват ново задължение на длъжностното лице по регистрацията -при разглеждане на заявление за вписване или обявяване да проверява дали представеният му документ, ако за него се изисква някакъв тип нотариално удостоверяване, е въведен в базата данни на Информационната система на нотариусите и дали е със същото съдържание.

Например, ако се подаде заявление за вписване на нов управител на дружество, длъжностното лице ще трябва да провери дали протоколът от общото събрание на съдружниците, на което е гласувано решението за избор на управител, съществува в Информационната система на нотариусите и дали е със същото съдържание. Честа практика на измамниците до момента беше да добавят щампел за нотариална заверка от друг документ и после да преснимат протокола многократно, за да се заличат всякакви следи от външна намеса. Това вече няма да е възможно, тъй като, ако установи несъответствие с Информационната система, длъжностното лице ще постанови отказ и така ще предотврати опита за измама.

Сред потенциалните проблеми, които новите изисквания за заверка на подписите и на съдържанието могат да създадат, е нотариалното удостоверяване на съдържанието на документите в чужбина, предвид факта, че има държави, които нямат законодателно уреден такъв тип заверка. Това би могло да създаде затруднения например ако чуждестранно търговско дружество е едноличен собственик на българско търговско дружество и ръководните му органи не се намират в България. Добър изход за тези лица, в случай че нотариусът им откаже заверка, би бил посещението на българското посолство/консулство в съответната държава, където да бъде извършена едновременната нотариалната заверка на съдържание и на подписи.

Законодателят все пак е съобразил динамиката на търговския оборот и нуждата от бързина в определени случаи, като е предоставил на търговците възможност да ползват стария режим на вземане на решения – в обикновена писмена форма. Ако дадено дружество не желае да се ползва от повишената защита, въведена с измененията в ТЗ, то общото събрание на съдружниците следва да измени дружествения договор и да посочи приложението на стария режим. Ако търговецът избере режима на обикновената писмена форма при вземане на определени решения, то дружеството няма да може да ползва защитата, въведена с изискванията за заверка на подписите и съдържанието при вземане на тези решения.

Предстои да разберем дали повечето търговци ще се възползват от повишената защита, която новите промени в ТЗ въвеждат или ще предпочетат да се върнат към стария режим.

© Симеон Хинков – юрист в Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“

© Карикатура – Иван Кутузов – Кути

Статията е публикувана във в. „Труд“, бр. от 10.01.2017 г. под заглавието „Идва ли краят на фирмените кражби“