Кой и при какви условия ще има право на безлихвен кредит до 4500 лв.?

Програмата обхваща механизма, условията и реда за кредитирането на правоимащите физически лица, чрез финансовата подкрепа на Българска банка за развитие (ББР), оказана като кризисна мярка за защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение лица в условия на пандемия, респективно извънредно положение. Програмата ще действа чрез търговските банки, които ще сключат финансови споразумения с ББР.

Условия за допустимост до програмата:

Относно лицата на трудов договор:

При липса на друга причина, освен пандемията, респективно извънредното положение, лицето преустановява полагането на възмезден труд за своя работодател и е в неплатен отпуск;

 • Лицето е страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца, преди започване ползването на неплатен отпуск;
 • Лицето не получава възнаграждение по други трудови правоотношения;
 • Лицето има отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който ползва неплатен отпуск;

Относно самоосигуряващите се лица:

 • Като последица от пандемията, респективно извънредното положение, лицето е прекъснало дейността, която извършва като самоосигуряващо се лице и/или търпи поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите му през първото тримесечие на 2019 г.
 • Лицето не получава възнаграждение по други правоотношения;

Изисквания, на които следва да отговарят и лицата, наети по трудово правоотнешение и самоосигуряващите се:

 • Да са платени осигурителните вноски
 • Лицето ще възобнови упражняването на своята дейност, респективно ще се върне на същата работа, след прекратяване на неплатения отпуск.

Всяко правоимащо лице има право да заеме общо до 4 500 лева, чрез сключването на договор за кредит с една единствена търговска банка. Сумата може да се усвоява и на траншове, с максимален размер на транш 1 500 лева. При първоначално разрешен по-малък размер на кредита, той може да се анексира в последствие с цел достигане на 4 500 лева за кредит.

Финансова рамка на кредитите:

 • Редовният лихвен процент по кредитите е 0 (нула);
 • Във връзка с обслужването на кредитите не се дължат такси комисиони и неустойки;
 • Правоимащите лица не осигуряват обезпечения, като условие за отпускането на кредитите;
 • Кредитите са с максимален срок на издължаване до 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.
 • Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период, на вноски, чийто размер и брой се определят между търговската банка и правоимащото лице.
 • Търговските банки имат право да променят уговорения с правоимащото лице погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по Програмата.
 • Правоимащото лице има право на предсрочно погасяване на дълга без да дължи такса/комисиона за това.

Процедура по кандидатстване:

 • Правоимащите лица кандидатстват в избрана от тях търговска банка, като подават искане за финансиране по одобрен от съответната банка образец;
 • Към заявлението прилагат документи, с които да докажат, че отговарят на критериите за допустимост за кандидатстване по кредита, а именно:
 1. Валиден документ за самоличност
 2. Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се лице;
 3. Данни за работодателя и за сключения трудов договор
 4. Искане за кредит по образец на ББР, в което се описва размера на кредита, исканите гратисен период и погасителен план.

Предвижда се да бъдат попълвани и следните декларации при подаване на искането:

 • Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и/или документи, установяващи над 20 % спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първо тримесечие на 2020 г., спрямо първо тримесечие на 2019 г.;
 • Декларация, че лицето е в неплатен отпуск, в следствие на пандемията, респективно в следствие на извънредното положение като началната дата на неплатения отпуск, трябва да е след 08.03.2020 г.;
 • Декларация от правоимащото лице за временно спряна (изцяло или частично) дейност на работодателя му, което е последица от пандемията, респективно извънредното положение;
 • Декларация, че лицето не получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;
 • Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа/да възобнови прекъснатата дейност – за самоосигуряващите се лица;
 • Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се лице) има платени осигурителни вноски;
 • Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита не се възползват и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица, във връзка с пандемията.

Документите се разглеждат от съответната търговска банка, която преценява дали са налице условията за отпускане на кредита.

Всички търговски банки, които ще се включат в програмата, ще го обявят на сайтовете си. Списък на търговските банки ще бъде публикуван и на сайта на ББР, но все още не е налице.

За кредит по Програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г.

Материала подготви адв. Елена Георгиева