Новите промени в Кодекса на труда

С ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. са обнародвани промени в Кодекса на труда. Представяме някои от по-важните изменения, които са вече приложимо право считано от 30.12.2016 г., респективно 01.01.2017 г.

Права на командированите и изпращаните на работа в друга държава работници или служители

Въвежда се разграничаване между командироване и изпращане на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на държавите на ЕС, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. (ЕС, ЕИП или Швейцария)

Командироване е налице, когато български, респективно чуждестранен работодател командирова работник или служител на територията на друга държава (ЕС, ЕИП или Швейцария), респективно България, за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите или в предприятие от същата група предприятия.

Изпращане е налице, когато българско, респективно чуждестранно предприятие, което осигурява временна работа, изпраща работник или служител в предприятие ползвател на територията на друга държава (ЕС, ЕИП или Швейцария), респективно България.

Съгласно промените и в двата случая на изпращане и командироване на работници или служители на същите следва да се осигурят най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.

В дефиницията на трудови спорове вече се посочва изрично, че трудови са и споровете между работниците или служителите, които са били командировани или изпратени на територията на България и техния работодател в случаите, когато са претърпели вреди поради неспазване на условията на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в България.

Когато работодателят е подизпълнител, исковете за неизплатените на работника или служителя минимални възнаграждения могат да се предявяват и срещу изпълнителя, на който работодателят е пряк подизпълнител, или солидарно срещу работодателя и изпълнителя. Отговорността на изпълнителя се ограничава до правата на работника или служителя, произтичащи от договорните отношения между изпълнителя и работодателя.

Горепосочените искове са подсъдни на съда по мястото, където работникът или служителят временно полага или е полагал труда си.

Възможност за водене и съхраняване на документи от трудовото досие на работниците или служителите в електронен вид

Друга важна промяна касае облекчаването на административната тежест на работодателите, свързана с воденето трудовите досиета.

Съгласно промените част от документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение вече могат да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи.

Промени, свързани с определянето на неприсъствени дни

Когато официалните празници, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

Промени относно процедурата за налагане на дисциплинарни наказания

Съгласно промените подаването от работник или служител на съобщение до Комисията за финансов надзор за нарушение на Закона за прилагане на мерките срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти не може да се тълкува като злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения, освен ако не е извършено умишлено подаване на невярна информация.

Промени, свързани с административното сътрудничество между България и другите държавите членки на ЕС, ЕИП и Швейцария

Важна част от промените на КТ са правилата за административното сътрудничество чрез информационната система на вътрешния пазар и трансгранично изпълнение на наложени финансови административни санкции и глоби, включително такси и начисления.

С промените в КТ се въвеждат правила и процедури за сътрудничество между административните органи на държавите членки на ЕС, ЕИП и Швейцария, при което една от най-съществените последици е възможността за събиране на наложени глоби и имуществени санкции, наложени на български или чуждестранни работодатели за неспазване на трудовото законодателство.