Последни тенденции в облагането с корпоративни данъци и ДДС

На 30.09.2015 г. се проведе семинар на тема „Последни тенденции в облагането с корпоративни данъци и ДДС“, организиран от Делойт България и Германо-българската индустриално-търговска камара. Семинарът имаше за цел да запознае участниците с проекта BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на страните от Г-20. Отделно, на семинара бяха изложени новите елементи в данъчната практика и промените в данъчното третиране на дивиденти в ЕС.

Проектът BEPS:

Проектът BEPS представлява съвкупност от 15 точки за действие, свързани с основни данъчни въпроси като механизми за решаване на спорове, борба с ощетяващите данъчни практики и други. BEPS се отнася главно до случаи на двойно необлагане или намалено облагане. На 5 октомври 2015 г. ще бъде публикуван финалният пакет от доклади и ще представи и следващите стъпки по проекта.

Очаква се проектът да има влияние и върху българското законодателство. Така например се предвижда изменение на дефиницията за „дивидент“ в ЗКПО, а именно: „Не е дивидент разпределението, което при разпределящото лице е признат за данъчни цели разход или с което е намалена данъчната основа за облагане, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата.“ Основната цел е да се избегне двойното данъчно необлаганe, произтичащо от различията в данъчното третиране на разпределените печалби в различните държави членки.

Новости в практиката на НАП и съдилищата:

Специфични хипотези на начисляване на ДДС и приспадане на данъчен кредит.

По време на семинара бяха разгледани различни хипотези на начисляване и приспадане на ДДС при: Договор за лизинг на автомобил, закупуване на автомобили и експлоатацията им; изграждане на елементи от публичната инфраструктура; префактуриране на разходи; приходи и разходи на клон, извършващ дейност единствено в полза на Централния офис.

Беше разгледана актуалната практика на националните съдилища и Съда на Европейския съюз относно предпоставките за наличието на реална доставка, третиране на Вътреобщностни доставки /ВОД/, данъчно облагане в хипотезата на издадени ваучери и карти за отстъпка.

Предложения за промени в ЗДДС:

Основната обсъждана тема бе „Самоначисляване на ДДС при лична употреба на  стоки и услуги за над 700 лева“. Касае се за облагане на стоки, закупени за търговска дейност, но ползвани изцяло или частично за лична употреба. Промените в ЗДДС предвиждат предварително задължение за деклариране на методология за определяне на данъчната основа. Въвежда се презумпция за използване за лични нужди на стоки и услуги в случай на неподадена декларация или неизползване на декларираната методология. Срокът за  подаване на декларация за заварени отношения е до 29.02.2016 г.