Права на лица, засегнати от войната в Украйна, предоставени по българското законодателство

Военният конфликт от последните седмици доведе до огромен бежански поток към всички държави членки от Европейския съюз, включително и към Република България.

В резултат на множеството запитвания към екипа на Адвокатско дружество “Станков, Хинков, Тодоров & Спасов“ относно режима на пребиваване на бежанци от Украйна, решихме да обобщим отговорите на най-често задаваните въпроси.

Разрешен престой на територията на Република България.

Безвизов режим.

Гражданите на Украйна имат право на безвизово влизане в Република България и право на пребивават на територията й за срок до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни от датата на влизането в страната.

В случай че желаят да се ползват от временна закрила в някоя държава членка, този срок позволява свободното движение в рамките на Съюза и избор на държава, в която да подадат искане за предоставяне на временна закрила.

Временна закрила.

Лица, на които се предоставя временна закрила.

С Решение № 144 от 10.03.2022 г. на Министерски съвет, постановено въз основа на  Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 година за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила, е предоставена временна закрила на следните категории лица:

 • украински граждани, пребиваващи в Украйна преди 24 февруари 2022 г.;
 • лица без гражданство и граждани на трети държави, различни от Украйна, които са се ползвали от международна закрила или равностойна национална закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г.;
 • членове на семейството на посочените по-горе лица:
  • неженени ненавършили 18-годишна възраст деца на чужденеца или на неговия брачен партньор, без оглед на това дали те са родени или не в брак или са осиновени;
  • други близки роднини, живели заедно като част от домакинството по време на събитията и които са били зависими от чужденеца в държавата по произход.

Срок на временната закрила.

Временната закрила се предоставя за срок от една година, считано от 24.02.2022 г.

Регистрация на лица, които се ползват от временна закрила.

Лицата с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България получават временна закрила след регистрация в срок до 31.03.2022 г.

За целта следва лицето да подаде молба по образец в най-близката служба за регистрация за временна закрила, която може да бъде открита тук.

Регистрацията се извършва на момента. След регистрация се предоставя временна регистрационна карта.

Права, които временната закрила предоставя.

Временната закрила дава право на чужденците:

 • да останат на територията на Република България;
 • на труд и професионално обучение без разрешение за достъп до пазара на труда;
 • на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
 • на социално подпомагане;
 • на медицинска помощ при спешни състояния;
 • свободно да се завръщат в държавата си по произход.

Тези права могат да се упражняват само в държавата, която е предоставила временната закрила, а не във всички държави-членки от ЕС.

Повече информация относно конкретния обхват на предоставените права може да бъде открита на Единния портал за хора, засегнати от войната в Украйна.

Гражданска регистрация.

Не е необходимо лицата, ползващи се от временна закрила, да подават допълнително информация за целите на вписването им в регистрите на населението и да имат адресна регистрация.

Домашни любимци.

Домашните любимци, които влизат на територията на Република България с нетърговска цел, следва да са:

 • идентифицирани (микрочип);
 • придружени от паспорт;
 • придружени от здравен сертификат, издаден от ветеринарните власти на Украйна;
 • ваксинирани срещу болестта бяс;
 • наличие на изследване за титър на антитела срещу болестта бяс. Тестът трябва да се извърши върху проба, взета от упълномощен ветеринарен лекар най-малко 30 дни след датата на ваксинацията срещу бяс и не по-малко от три месеца преди датата на придвижване. Тестът трябва да измерва ниво на неутрализиращо антитяло срещу вируса на бяс в серум, равно или по-голямо от 0,5 IU/ml;
 • третирани срещу Echinococcus multilocularis, извършено не повече от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди времето на планираното влизане в България.

Контрол за изпълнението на посочените изисквания осъществява Българската агенция по безопасност на храните („БАБХ“).

В случай че стопанинът не е в състояние да докаже изпълнение на горните изисквания, следва да се подаде уведомление за влизане на територията на Република България или друга държава членка на граничните пунктове. При престой домашните любимци ще бъдат поставени под изолация и контрол, до изпълнение на посочените изисквания. При транзит, БАБХ ще издаде разрешително за преминаване.

Полезни контакти.

По-подробна информация може да намерите в Единния портал за хора, засегнати от войната в Украйна.

Други полезни контакти:

Държавна агенция за бежанците при Министерски Съвет

Адрес: гр. София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114Б

E-mail  sar(at)saref.government.bg

Телефони: +359 876 388 427 или +359 876 388 437

Уебсайт: https://aref.government.bg/bg

Агенция по заетостта

Адрес: бул. Княз Александър Дондуков 3, 1000 София Център, София

E-mail  az(at)az.government.bg

Телефон: 980 87 19

Уебсайт: https://www.az.government.bg

Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. Княз Александър Дондуков 2А, 1000 София Център, София

Телефон: 0800 16 111

Уебсайт: https://mon.bg/bg/

Българска агенция по безопасност на храните

Адрес: бул. „Пенчо Славейков“ 15А, София

E-mail: bfsa(at)bfsa.bg

Телефон: 0700 122 99

Уебсайт: https://www.bfsa.bg/

Автор: Адвокат Ида Големанова

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“