Работодателите с над 50 работници/служители са задължени да наемат хора с увреждания

В Правилника към Закона за хората с увреждания е разписана процедурата и параметрите по тяхното наемане, а срокът за работодателите е до 02.07.2019 г.

С цел осигуряване на достъп до пазара на труда на хората с трайни увреждания в края на миналата година беше приет Закон за хората с увреждания. Той предвижда задължение за всеки работодател с 50 и повече работници/служители да назначи лица с трайни увреждания, като конкретният брой на лицата, които следва да бъдат наети, зависи от средносписъчния брой на работниците и служителите. В Закона беше предвидено приемането на Правилник, който да доуреди процедурата и параметрите за изпълнение на това задължение, както и да посочи алтернативните мерки, които работодателят може да прилага. През изминалата седмица беше обнародван Правилникът и доколкото цялата необходима нормативна база е налице, вече работодателите ще следва да съобразят своето поведение с новите изисквания.

Правилникът предвижда ежегодно до 31 март всеки работодател да предприема действия за наемане на хора с увреждания и да уведомява териториално поделение на Агенция по заетостта, ако желае да използва посредничество за наемането им. В случай че бъдат предприети действия за изпълнение на това задължение, но поради липса на подходящи кадри, работодателят не може да запълни квотите си, той трябва да се снабди с удостоверение от Изпълнителна агенция „Инспекция на труда“, което да свидетелства за тази невъзможност.

Към Изпълнителна агенция „Инспекция на труда“ ще следва да се обърне и работодател, който поради спецификите сферата на дейност, в която се полага труд, е в невъзможност да наема хора с трайни увреждания. Тази невъзможност се обосновава съвместно от работодателя и службата по трудова медицина.

С приемането на Правилника станаха известни и алтернативните мерки, които даден работодател може да прилага и които биха го освободили от задължението за наемане на хора с трайни увреждания:

  1. закупуване от специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата.
  2. закупуване директно от хора с увреждания, осъществяващи самостоятелна стопанска дейност, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата.
  3. закупуване от социални предприятия клас А, които отговарят на определени условия, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата.

Особеностите при прилагането на алтернативните мерки са свързани с доказването на извършения разход. Работодателят може да доказва разхода само с първични платежни документи, като месечният размер на средствата за закупуване на стоките или ползване на услугите не следва да бъде по-малък от двукратния месечен размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

В случай на неизпълнение на тези изискания работодателят дължи компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.  За разлика от останалите варианти, плащането на компенсационната вноска не води до изпълнение на изискванията за наемане на хора с трайни увреждания и не освобождава работодателя от това задължение.

За неизпълнение на задължението за заплащане на компенсационна вноска, когато такава се дължи, се предвижда налагането на глоби в размер от 1000 до 2000 лева или имуществени санкции от 2000 до 5000 лева. При повторност на нарушението санкцията е от 4000 до 10 000 лева.

През 2019 г. предприемането на действията, нужни за изпълнението на квотите, следва да се извърши в срок до три месеца от обнародването на Правилника. Това означава, че до 02.07.2019 г. всеки работодател следва да прецени дали броят на служителите му надвишава законовите граници (50 работници/служители), съответно колко лица с трайни увреждания следва да наеме и кои от горепосочените мерки ще прилага.

Информацията подготви: адв. Емел Бекирова