Спешни мерки за подкрепа на бизнеса в условията на извънредното положение, породено от COVID-19

Министрите на финансите и на икономиката Владислав Горанов и Емил Караниколов обявиха мерки за подкрепа на стопанския живот и на най-засегнатите от извънредното положение бизнеси.

Министрите се надяват чрез предложените мерки, обособени условно в две направления, да стимулират предприятията в достатъчна степен, за да могат те да продължат да функционират, като възможно най-плавно се премине през епидемиологичната, а в последствие – и икономическата криза. Засега мерките се предвижда да бъдат временни, обхващайки следващите няколко месеца, с възможност за продължаването им, в случай че такова стане наложително.

Двете направления, в които ще бъдат разгърнати предложените мерки, от една страна засягат заетостта, а от друга – осигуряването на буфери по отношение на фирмите с кредити, за които ще възникнат трудности по обслужването им.

На този етап ограниченията към дейността на стопанския сектор са разписани в Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.  на Министъра на здравеопазването. Стопанска дейност на този етап е разрешена, в това число – услуги, строителство, банкова дейност и т.н., като чрез забраните към дейността на определени отрасли основно се цели социално ограничаване. Последното е от естество да засегне най-вече представителите на бизнеса, развиващи дейността си в сферата на ресторантьорството и увеселителните клубове, където струпването на хора е най-характерно.

Съхраняване на заетостта чрез финансова помощ от държавата

По отношение на подкрепата за съхраняване на заетостта в най-засегнатите бизнеси се предлагат изменения в Кодекса за социално осигуряване, чрез които да се изгради механизъм, по който на юридическите лица, които са изправени пред ситуация да освободят част от своите работници/служители, да си дадат шанс да ги задържат за още  (първоначално) три месеца.

Тези юридически лица ще могат да се възползват от възможността за подкрепа от страна на държавата в размер на 60 % от възнаграждението, което са плащали досега на тези служители. Това ще става чрез кандидатстване пред службите по заетостта с подаване на информация за броя и конкретните данни на лицата, за които се иска подкрепата. Тази подкрепа ще се трансферира към кандидатствалите ЮЛ, като остатъкът до 100 % от възнаграждението, ще бъде доплащан от работодателите, без да се прекратяват трудовите правоотношения с работниците/служителите.

Тази мярка цели да подпомогне бизнесите, които в следващите три месеца се очаква да претърпят временни затруднения, но имат реална перспектива да продължат да функционират.

Облекчаване на бизнесите със затруднения да погасяват задълженията си към търговските банки

Това ще става, посредством финансово подпомагане на кредитната система по начин, че тя да бъде партньор на бизнеса. В тази връзка се предлага увеличение на капитала на Българската банка за развитие с пакет от 500 млн. лв., което ще послужи в две направления:

От една страна се предвижда издаване на портфейлни гаранции към търговските банки, което ще намали капиталовата тежест към тях и ще им позволи да проявят гъвкавост по отношение на клиентите им, които изпитват временни затруднения.

Вторият инструмент ще даде възможност ББР (или дъщерното и дружество за рисков капитал) да участва временно с опция за обратно изкупуване в капитала на дружества с необходимост от подобно участие. Това ще става с посредничеството на търговските банки, чиито клиенти са тези дружества. По този начин де факто ще се осигури временно безплатно финансиране на компаниите, които решат да се възползват от този инструмент.

Отделно, относно проблемите, свързани с отлагане на някои срокове в законодателството, които да дадат възможност от една страна – за ликвидна подкрепа на бизнеса, от друга  – за имплементиране на организационни мерки, така че да не е в нарушение стопанският субект (напр. отлагане на срока за годишното счетоводното приключване, на графика за авансовите вноски по ЗКПО и др.) – тези мерки ще бъдат предложени за пререшаване в общ пакет.

В Министерство на финансите ще бъде открита и телефонна линия за въпроси от бизнеса за неразплатени разходи от страна на държавата като платец или възложител. По този начин всеки бизнесмен, който има да получава плащания от държавата и общините, със съдействието на Министерство на финансите  ще може да изследва дали има проблем, който да се разреши.