Данъчно право

Aдвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” предоставя всеобхватно правно обслужване в областта на данъчното право. Предвид спецификата на казусите в тази сфера, съчетаването на правните консултации с данъчни съвети е най-добрата гаранция, че клиентът ще вземе правилното решение.

Нашите услуги се разпростират в следните сфери на данъчното право:

  • корпоративно данъчно облагане
  • данък добавена стойност
  • здравно и обществено осигуряване
  • данък върху дохода
  • избягване на двойно данъчно облагане
  • административно и съдебно обжалване на данъчни актове