Конкурентно право

Екипът на „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” предоставя правна помощ и защитава правата на своите клиенти в сферите на антитръстовото законодателство и правилата за лоялна конкуренция.

Осигуряваме предварителен анализ на планирани споразумения и бизнес поведение на нашите клиенти с оглед съблюдаване на нормативните разпоредби на конкурентното право и ги консултираме относно придържане към определени търговски практики и стратегии.

Правните услуги на екипа ни в тази сфера включват:

  • консултации по непозволени споразумения
  • консултации във връзка с концентрация на стопанска дейност
  • консултации във връзка със спазване разпоредбите на конкурентното право
  • оценка за наличие на предпоставки за предварително уведомяване
  • процесуално представителство на клиенти в случаи на нелоялно поведение от страна          на техни конкуренти
  • процесуално представителство в инициирани производства и разследвания на                        регулаторния орган
  • процесуално представителство и защита в случаи на инициирани производства за                  контрол върху концентрациите