Наказателно право

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” предоставя всеобхватни услуги в сферата на наказателното право, като предлага правна помощ и защита във връзка с престъпления от всякакъв характер – против собствеността, против личността, против реда и общественото спокойствие, дела за реабилитация на осъдени лица и други.

Богатата експертиза на екипа позволява да оказваме успешно и ефективно правно съдействие и защита на клиентите ни във връзка с:

  • консултации в областта на наказателното право и наказателния процес
  • процесуално представителство по наказателни дела във всички стадии на процеса
  • представителство във връзка с международно сътрудничество по наказателни дела
  • процесуално представителство по Закона за екстрадицията и европейската заповед            за арест
  • защита правата и законните интереси на обвиняемия при налагане на мярка за                        неотклонение
  • съдействие и защита на пострадали от престъпления лица
  • изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и други компетентни органи
  • процесуално представителство при конституиране на пострадали лица като                              граждански ищци и частни обвинители в наказателното производство