Обществени поръчки

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” предоставя правни консултации и процесуално представителство на своите клиенти в областта на обществените поръчки с оглед особеностите на различните процедури, а именно открита процедура, ограничена процедура, процедура на договаряне (с и без обявление), състезателен диалог.

Нашите специалисти по обществени поръчки осъществяват правна помощ относно:

  • подготовка на документация за участие в процедури за възлагане на обществени                  поръчки
  • участие при провеждане на конкурс за проект и динамична система за доставки
  • сключване на рамкови споразумения
  • въпроси, свързани със сключването на договори и изпълнението им
  • изменение и прекратяване на сключени договори за обществени поръчки
  • възможност на изпълнителя за получаване на обезщетение в случай на претърпени              вреди
  • изпълнение на нормативно заложени нотификационни изисквания
  • жалби пред Комисията за защита на конкуренцията
  • процесуално представителство пред Върховния административен съд