Семейно и наследствено право

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” има богат опит в областта на семейното и наследственото право. Ние разбираме специфичния характер на този тип отношения, поради което избираме индивидуален подход към всеки отделен случай. Характерът на споровете в тази сфера обуславя стремежа ни към постигане на споразумение, но когато това се окаже невъзможно, нашият екип защитава своите доверители чрез процесуално представителство по съдебни производства.

Предоставяме консултации и съдействие относно:

  • постигане на извънсъдебни споразумения чрез медиация
  • сключване на брачни договори и брачни споразумения
  • защита интересите на съпрузи по бракоразводни дела
  • процесуално представителство при производства за родителски права
  • наследствени отношения
  • производства пред административни и съдебни органи във връзка с права на                          малолетни и непълнолетни
  • процедури относно пътуване в чужбина с ненавършили пълнолетие деца