Трудово и осигурително право

Екипът на „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов” има опит в областта на правното обслужване на работодатели и на служители по трудовоправни казуси.

Дружеството ни консултира дейността на български и чуждестранни инвеститори на основата на действащите в страната международни актове, вътрешното и европейското законодателство и съдебната практика в областта на трудовото и осигурително право.

Правните ни съвети в тази сфера включват:

  • изграждане на организационна структура на работодателя
  • изготвяне на вътрешни актове на работодателя
  • изготвяне на договори за трудова заетост
  • решения в областта на човешките ресурси
  • решения в областта на временната заетост
  • решения в областта на лизинга на работна сила
  • прекратяване на трудови правоотношения
  • процесуално представителство при трудови злополуки
  • получаване на разрешения за работа на чужди граждани в България