Частният мораториум върху плащанията по кредитите – банките в подкрепа на бизнеса

Почти месец след обявяването на извънредното положение Асоциацията на банките в България обяви, че ще приложи т.нар. частен мораториум върху плащанията по кредити във връзка с COVID-19. Мярката, на която се възлагат значителни надежди да стабилизира и подпомогне бизнеса, е утвърдена от Българската народна банка (БНБ) в съответствие с насоки, приети от Европейския банков орган на 2 април т.г.

Частният мораториум така както го дефинира Европейският банков орган (ЕБО), представлява незаконодателна инициатива за облекчаване на плащанията, част от схема в целия сектор, договорена и координирана в рамките на банковата индустрия и в сътрудничество с публичен орган.

Характер на предложените мерки

Редът за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, беше утвърден от БНБ на 10.04.2020 г. Предложените мерки се характеризират с превантивен характер, обхващат широк кръг от адресати и са лишени от индивидуален подход към кредитополучателите. Тяхната цел е да се справят със системните рискове, които се очакват да възникнат във връзка с кризата. Те не претендират да обхващат възможните механизми за финансови облекчения за всеки отделен случай, както и не отменят възможността за договаряне на индивидуални схеми за разсрочване, без да се прилагат стандартизираните мерки.

Мораториумът засяга само схемата на плащанията (чрез отсрочване на вноски – главница, лихви или и двете) за предварително определен ограничен период от време. Това, естествено, се отразява на целия погасителен план и може да доведе до увеличен размер на вноските или на удължен срок на заема след периода на мораториума. В същото време предоговарянето не може да изменя други условия на кредитите, които не са пряко свързани с промяната в схемата на плащанията, например – размер на лихвата.

Обхват на мерките

Механизмите, приети от банките, целят да подпомогнат максимално широк кръг от кредитополучатели. Това са физически и юридически лица (с изключение на кредитни институции), които имат или очакват да имат затруднения при погасяване на задълженията си по сключен с банка-кредитор договор, които затруднения се дължат на ограниченията, въведени във връзка с пандемията и извънредното положение.

Този разширен кръг от лица включва кредитополучатели, за които, в резултат на обявеното извънредно положение, е настъпило някое от следните обстоятелства, довело до невъзможност редовно да обслужват кредитите си:

 • Излезли са в неплатен отпуск
 • Временно са изпитали намаляване на доходите си
 • Временно са затворили бизнеса си
 • Временно са намалили приходите от продажби, услуги, производство
 • Временно е било влошено здравословното им състояние (вкл. относимо за ЕТ, земеделски производители, самонаети лица, ЕООД, управлявани от собственика)
 • Настъпил е спад в търсенето/броя на поръчките
 • Изпитват затруднения във веригата на доставки
 • Настъпили са ограничения в транспорт и логистика
 • Изправени са пред длъжници със забавени/несъбираеми вземания
 • Затворили са производствени мощности/търговски обекти/хотели и др.

От отсрочката могат да се ползват кредитополучатели по всякакъв вид договори за кредит, в т. ч. потребителски и ипотечен кредит, финансов лизинг, инвестиционни и оборотни кредити, револвиращи кредити и др.

Видове механизми за отсрочка

Засегнатите кредитополучатели, обвързани от някой от посочените видове договори, могат да договорят с банката отсрочка по някой от следните механизми:

 1. Отсрочване едновременно на главница и лихва за период до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Съгласно този механизъм целият остатък от дълга, заедно с неплатената по време на „гратисния период“ главница, се погасяват за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски, като към всяка вноска до изтичане на срока на кредита се добавя равна част от непогасената лихва.
 2. Отсрочване само на главница за период до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. В този случай дължимата лихва продължава да се плаща за срока на отсрочката и се изготвя нов погасителен план, който се удължава съгласно броя на неплатените в гратисния период вноски.
 3. По отношение на револвиращите продукти (кредитни карти, овърдрафт), се предлагат следните варианти:
 • Допускане на револвиране на кредитната линия, въпреки че дължими вноски или части от тях не са погасени. Погасяването се отлага с до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Неформиране на минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна линия, считано най-рано от 02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.
 • Погасяване за срок до 6 месеца дължимата месечна лихва по овърдрафт за сметка не неусвоен лимит или отсрочване на плащането на лихвата за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

Процедура и допълнителни условия

Мораториумът не се прилага автоматично към всички задължения по договори за кредит, а само след отправяне на изрично искане от страна на кредитополучателя. Искането може да включва както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за бъдещи вноски с ненастъпил падеж.

Кандидатстването се осъществява пред съответната кредитираща банка, като за да могат да кандидатстват, кредитополучателите следва да отговарят на следните условия:

 • Да са сключили договора си за кредит преди 31.03.2020 г.
 • Към 01.03.2020 г. да имат редовно обслужвани задължения към съответната банка или такива с просрочие не повече от 90 дни
 • Да изпитват или да очакват да изпитват затруднения при погасяване на задълженията си по сключения с банката договор, дължащи се на ограниченията, въведени във връзка с пандемията и обявеното извънредно положение в България.

За улеснение на клиентите си, банките вече предлагат платформи за онлайн кандидатстване по схемите за предоговаряне на условията по кредити. В заявлението, което кредитополучателите попълват, се декларира и каква е причината за затрудненията при погасяването на техните задължения. Възможно е банката да поиска да и се представят документи, които да удостоверяват декларираните обстоятелства. Повечето банки обявяват, че за обработване на исканията за отсрочване, ако те са по предложените схеми на мораториума, не се дължат такси.

Автор: адв. Лили Стефанова