Smart Contracts – интелигентните договори на бъдещето

Развитието на търговския оборот доведе до създаване на различни инструменти за улесняване и осигуряване на процеса на сключване на договори. Сред тези решения са електронният подпис, цифровото архивиране, записите на доказателства, както и интелигентният договор.

Интелигентният договор възприема всички понятия на традиционния договор, но е резултат от компютърна програма, записана в блокчейн.

На пръв поглед блокчейн може да изглежда сложен и абстрактен, но основната му концепция е сравнително проста. Блокчейнът се състои от отделни блокове, които съхраняват определена информация. Всеки блок съдържа информация за предишния и времеви печат, което осигурява свързаността и проследимостта на всички трансакции назад във времето.

По естеството си интелигентният договор (Smart Contract) представлява самоизпълняем се компютърен код, който се записва във верига от блокове, съхранявани на множество компютри.

Характерно за интелигентните договори е, че предварително са уточнени условията, при реализирането на които ще настъпят определени резултати. С други думи, тези договори са като малки компютърни програми, работещи на принципа: ако настъпи „Х“, направи „У“.

Съответно, след като срокът или условието е настъпило, договорът се изпълнява незабавно, без да е необходима човешка намеса за преглед и обработка на документи. Чрез интелигентните договори се цели да се опрости бизнесът и търговията без необходимост от посредник.

Безспорно интелигентните договори могат да предоставят значителни предимства за страните. Te се характеризират с по-кратки срокове за изпълнение, не изискват посредници, което спестява парични ресурси на страните, налице е непроменимост на съдържанието на договора и проследимост и точност на всяка трансакция и срок. Всичко това до голяма степен предотвратява недобросъвестни действия на страните, съответно води до по-голяма ефективност и точност на изпълнението на условията и сроковете по договора.

Въпреки предимствата, интелигентните договори имат и някои недостатъци. Един от основните юридически проблеми е, че страните по интелигентния договор са псевдонимизирани.

Трансакциите по интелигентните договори използват псевдоними за страните. Това не означава, че са анонимни, но все пак не изисква юридическа идентичност на страните. Съоветно при възникване на спор по изпълнението на интелигентен договор, липсата на юридическа идентификация би довело до значителни проблеми, защото е почти невъзможно да се установи кое лице е страна по договора. Въпреки този недостатък интелигентите договори намират своето приложение и все по-често се прибягва до тях поради преобладаващите им предимства.

Макар и да звучи абстрактно и не толкова функционално, интелигентните договори бавно, но сигурно започват да навлизат по цял свят във все повече области.

Не всички операции и не всички отношения могат да бъдат уредени чрез интелигентен договор, но в някои случаи той се явява значително улеснение. Интелигентният договор може да бъде програмиран да отпуска средства за рождения ден на някого всяка година, т.е. компютърната програма ще извършва плащане всяка година на посочената дата, без да е необходимо инициирането на други действия – преводни нареждания, потвърждение, заявяване, одобрение от посредник и пр. Настъпването на посочената дата е условието, чието реализиране автоматично подава заявка за превод на посочената предварително сума на посоченото предварително лице.

Към настоящия момент интелигентните договори се разработват и използват преди всичко от доставчици на криптовалути, но навлизат във все повече отношения. Ето няколко интересни приложения на интелигентните договори:

Финансови услуги

Интелигентните договори са в основата на мрежата за търговско финансиране we-trade.com. Тя позволява да се създаде среда на доверие за глобална търговия, като по този начин се улеснява търговският процес за участващите компании. Купувачите и продавачите на финансови услуги въвеждат предварително условията и сроковете за плащане, които потвърждават и запазват чрез интелигентен договор, поддържан от мрежата. Мрежата за финансиране извършва автоматизирано наблюдение на договорните условия и задейства плащания, като при промяна на статута изпраща съобщения на електронната поща. Купувачите могат по желание да инструктират своята банка да предостави гаранция за плащане на продавача. Банката се съгласява да преведе предварително определена сума на продавача, веднага щом бъдат изпълнени договорените условия. Предоставянето на банкова гаранция в този случай представлява неотменимо и абсолютно задължение на банката на купувача. Мрежата we-trade.com действа като съвместно предприятие между дванадесет големи европейски банки: CaixaBank, Deutsche Bank, Erste Group, HSBC, KBC, Natixis, Nordea, Rabobank, Santander, Société Générale, UBS и UniCredit, което показва глобалността, значимостта и развитието на интелигентните договори в този сектор.

Ипотечни трансакции

Интелигентните договори биха могли да се прилагат изключително ефективно при ипотеките и сделките с имоти или при изпълнението на отделни операции, свързани с тях. Въпреки че към настоящия момент това не изглежда приложимо в България, в Грузия вече е възможно да се регистрират права на собственост върху земя в блокчейн мрежата Bitcoin. По този начин Грузия се превърна в една от първите държави, които използват блокчейн за осъществяване на правителствени трансакции, свързани със собствеността. От 2016 г. тази държава разработва базиран на блокчейн регистър на правото на собственост върху земя, а подобни проекти са в ход и в други юрисдикции като Швеция и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

В последните години на наднационално ниво, и все повече държави на национално ниво, полагат значителни усилия за разработване на законодателни промени, с които да се уреди фактическото взаимодействие между блокчейн, интелигентния договор и правото.

На ниво ЕС въпросът за регулация на интелигентните договори вече е на дневен ред. В доклад от 2020 г. Правната комисия посочва, че интелигентните договори се използват в редица области без подходяща правна рамка, като посочва, че съществува несигурност относно законосъобразността на такива договори и тяхната приложимост в трансгранични ситуации. В този доклад е отправено искане към Комисията да проучи условията за осигуряване на подходящ баланс и равенство между страните по интелигентни договори, като вземе предвид опасенията на по-слабата страна във връзка с частните й интереси или опасенията във връзка с обществения интерес. Правната комисия настоятелно препоръчва интелигентните договори да включват механизми, които могат да осигурят спиране и обратимост на изпълнението им и свързаните с тях плащания.

Ще бъде изключително интересно какъв подход ще избере Европейският съюз при регулацията на взаимодействието между интелигентния договор и правото. С напредването на технологиите, които използват все по-разнообразни и иновативни децентрализирани приложения и платформи в различни области, законодателните и регулаторните органи трябва да намерят работещи решения, които да поставят правна рамка на естествените процеси в обществото, технологиите и правото. Същевременно при взимане на решения по тези предизвикателни въпроси следва да се осигури свободна и гъвкава регулация на сектора, за да продължат да бъдат стимулирани иновациите и да се повиши ефективността на пазарния механизъм, като същевременно се легализира неговото развитие.

Адвокат Иванка Танкова

Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов”